suttipong upontean

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัคร จำนวน 8 หลักสูตร  (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร  รับจำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร รับจำนวนทั้งสิ้น 650 คน รอบรับตรงจากพื้นที่ (รับร้อยละ 80 ของแผนผลิตทุกลักสูตร) หลักสูตรและจำนวนการรับ ดังนี้        (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร   ประเภทการรับสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รับจำนวน 288 คน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รับจำนวน 272 คน การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับจำนวน 88 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต […]

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เข้าศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ >>>>บัณฑิตศึกษา วสส.ขอนแก่น<<<<

1 2 3