บทความ

บทความ : ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตสาขาวิชาด้านการแพทย์แผนไทยในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ถาบันพระบรมราชชนกได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ตันทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการสาขาวิชาด้านการแพทย์แผนไทย ในสถาบันโดยเป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) เป็นระะ 1ปีในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) และข้อมูลบางส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective Review) ในมุมมองของผู้ผลิตนักศึกษา จัดสรการกระจายตันทุนโดยใช้วิธีลำดับขั้น (Step-down method) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย ต้นทุนค่แรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน