ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัคร จำนวน 8 หลักสูตร

 (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร  รับจำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน

(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร รับจำนวนทั้งสิ้น 650 คน

รอบรับตรงจากพื้นที่ (รับร้อยละ 80 ของแผนผลิตทุกลักสูตร) หลักสูตรและจำนวนการรับ ดังนี้

       (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร   ประเภทการรับสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

  1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รับจำนวน 288 คน
  2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รับจำนวน 272 คน
  3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับจำนวน 88 คน
  4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน รับจำนวน 40 คน
  5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค รับจำนวน  44 คน  ประเภทการรับสมัคร เฉพาะบุคคลทั่วไป และ กรมการแพทย์ เท่านั้น

(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร จำนวนการรับ ดังนี้

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม รับจำนวน 256 คน
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับจำนวน 168 คน
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน  รับจำนวน 96 คน

 ** การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบัพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th   เท่านั้น **

สำหรับ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ในปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (สมัครที่วิทยาลัยที่ต้องการศึกษาโดยตรง)

 รับผู้สนใจเข้าศึกษาเฉพาะหลักสูตรต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

– มีประสบการณ์ปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ของรัฐ เอกชน  องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.0
– หน่วยการเรียน (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก เกรดสะสม ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

 – GPAX
– GPAกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 – GPAกลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 – ประสบการณ์ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร (โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

                  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)

                   – สำเนาทะเบียนบ้าน

                   – รูปถ่าย 3×4 เซนติเมตร

                  –  เอกสารรับรองผลการศึกษา

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 

ใบสมัครเข้าศึกษาสำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร

หนังสือรับรองประสบการณ์และประเมินพฤติกรรม  ไฟล์ PDF

หนังสือรับรองประสบการณ์และประเมินพฤติกรรม  ไฟล์ WORD

**สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร  รับสมัคร  ผ่านวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เท่านั้น** ( ต้องการเข้าศึกษาที่ใด สมัคร ณ วิทยาลัยฯ นั้น ) **

ทั้งสองกลุ่มสามารถเข้าศึกษาข้อมูลรวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://admission.pi.in.th