ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาตำราและหนังสือ 10-12 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุม ส. 4 วสส.ขอนแก่น และ ON MEET

โครงการอบรมการพัฒนาตำราและหนังสือมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่10-12 มิถุนายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ ทั้ง 9 วิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในด้านการเขียน ผลงาน ตำรา หนังสือที่ได้มาตรฐาน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงเทคนิควิธีการแต่งตำราและหนังสือที่ได้มาตรฐานสำหรับเผยแพร่ และขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกลิงก์นี้
เพื่อความสะดวกจะได้แยกกันส่งให้วิทยากรได้ แยกบันทึกวิดีโอทีละวันได้เลย
วันที่ 10 มิย 63 พิมพ์ book10june2020
ให้คลิกลิงก์นี้: https://meet.google.com/gcq-hohr-zqt

วันที่ 11 มิย 63 พิมพ์ book11june2020
ให้คลิกลิงก์นี้: https://meet.google.com/hso-pady-bwd

วันที่ 12 มิย 63 เช้า พิมพ์ book12june2020
ให้คลิกลิงก์นี้: https://meet.google.com/fzp-bxnv-rdm