งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ความเป็นมา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของมนุษย์ พื้นฐานของวัฒนธรรมที่สามารถสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนนั้น นอกจากจะแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจของชนในชาติแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และความสามัคคีในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้ ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นแบบแผน และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบไปด้วยศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม และเป็นมรดกตกทอดจากอดีตมาจวบจนปัจจุบัน ดังนั้น ภารกิจด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นภารกิจหลักหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ต่อยอด ส่งเสริม และพัฒนาให้ควบคู่หรือบูรณาการกับภารกิจหลักด้านอื่นๆ
สถาบันพระบรมราชชนก ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการจัดทำเป็นคำสั่งแต่งตั้ง ในคำสั่งอนุกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์  และโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยในสังกัด โดยให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อนึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสต โดยกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การเห็นคุณค่า และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และประเทศ ด้วยการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์

โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

  • กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์
  • กิจกรรมการประกวดนิทรรศการ ศิลปะประจำถิ่น วัฒนธรรมประจำภาค

กิจกรรมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วสส. สุพรรณบุรี

วันสถาปนา วสส.ยะลา

พิธีเทิดพระเกียรติ 128 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมฯ วสส.อุบลราชธานี

พิธีไหว้ครู วสส.พิษณุโลก

การแข่งขันกีฬาของนักศึกษา วทก.