ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผสานความรู้สู่ชุมชน พัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปณิธาน

มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ชั้นนำของอาเซียน”

พันธกิจ

(๑) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(๒) วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำ

ความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

(๓) พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

(๔) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(๕) บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข