หลักสูตรที่เปิดสอน

“เรามีประสบการณ์ เรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการด้านสาธารณสุขชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป”

หลักสูตรปริญญาตรี

สาธารณสุขชุมชน

การเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนของสถาบันพระบรมราชชนกนั้น จะมีจุดเด่นที่การเน้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะสถาบันพระบรมราชชนกคือมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขที่ผลิตบุคลากรป้อนให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการนำเอาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมาร่วมกัน เพื่อหาวิธีการรักษาผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่จะมีเครื่องมือการรักษาบางอย่างที่แตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดที่นี่

ทันตสาธารณสุข

เราผู้จัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน” “บุคลากรสาธารณสุข ที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน” เป็นผู้เชี่ยวชาญสุขภาพช่องปากที่ต่างจากทันตแพทย์ โดยเราจะเน้นส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ร่วมกับการรักษาโรคทางช่องปากเบื้องต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รังสีเทคนิค

COMING SOON

เวชระเบียน

สาขาเวชระเบียน คณะเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิต  ผู้เรียนสามารถให้รหัสโรคในผู้ป่วยทุกรายที่รักษาในโรงพยาบาล เพื่อใช้ข้อมูลรหัสโรคผู้ป่วยดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล

อ่านรายละเอียดที่นี่

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

เทคนิคเภสัชกรรม

ทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆในโรงพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจร้านขายของชำ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน และการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยเข้าถึงประชาชนในชุมชน

อ่านรายละเอียดที่นี่

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

อ่านรายละเอียดที่นี่

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เน้นการป้องกันโรคกรณีฉุกเฉินและการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน โดยคำนึงถึงการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดที่นี่

ปวส.เวชระเบียน

อ่านรายละเอียดที่นี่

“แล้วมาเป็นครอบครัวสาธารณสุขเดียวกันกับเรา”

~ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ~