สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

หากพูดถึงงานสาธารณสุข หลาย ๆ คน อาจจะคุ้นเคยกับงานรักษาพยาบาล เช่น หมอ หรือพยาบาล แต่งานทางด้านสาธารณสุข นอกจากงานรักษาแล้ว ยังมีงานส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงดูแลประชาชนรายบุคคลแล้ว ยังต้องดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดีด้วย ผู้ที่จบสาธารณสุขศาสตร์ จึงมักจะมีรอบด้าน ขึ้นกับหน่วยงานและสถานที่ทำงาน บางคนทำงานเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บางคนทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ บางคนทำงานวิเคราะห์ทางด้านนโยบายและแผนสุขภาพ บางคนทำงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในสังคมทั่วไปและในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดี บางคนทำงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งต้องให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นร่วมด้วย

ดังนั้นสถานที่ปฏิบัติงานของนักสาธารณสุขในภาครัฐ จึงมีหลากหลาย ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด ตลอดจนองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แม้บทบาทของนักสาธารณสุขจะมีหลากหลาย แต่การเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนของสถาบันพระบรมราชชนกนั้น จะมีจุดเด่นที่การเน้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะสถาบันพระบรมราชชนกคือมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขที่ผลิตบุคลากรป้อนให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

“สุขภาพ ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาล แต่เริ่มที่บ้าน ที่ครอบครัว และชุมชนของคุณ”

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาการสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ในการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกแบบองค์รวมโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

กายวิภาคศาสตร์
สุขภาพจิตชุมชน
ประชากรศาสตร์
การใช้ยาเบื้องต้น
การบำบัดโรคเบื้องต้น
การจัดการสุขภาพชุมชน
วิทยาการระบาด
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุข
แบคทีเรีย
เชื้อรา
ไวรัสและเชื้ออื่นๆ  และอื่นๆ

จำนวนหน่วยกิต

เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรือ อาชีพอิสระ โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อกำหนดของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสุขศึกษา
อาจารย์
ผู้ช่วยนักวิจัย และประกอบอาชีพอิสระ

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง