ทันตสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ปี

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

ทันตสาธารณสุขแห่งแรก แห่งเดียว ของประเทศ เราคือนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก (อดีต คนเรียกว่าทันตาภิบาล) ทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันสุขช่องปาก และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เราผู้จัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน” “บุคลากรสาธารณสุข ที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน” เป็นผู้เชี่ยวชาญสุขภาพช่องปากที่ต่างจากทันตแพทย์ โดยเราจะเน้นส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ร่วมกับการรักษาโรคทางช่องปากเบื้องต้น ในโรงเรียน ชุมชน และในโรงพยาบาล

“เราคือนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ และไม่ใช่ผู้ช่วยทันตแพทย์”

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เราเรียนในห้องปฏิบัติการทันตกรรม เรียนจริงกับยูนิตทำฟัน ห้องเอ็กซเรย์ฟัน  ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย โดยเน้นการเรียนการสอนให้รู้จักกายวิภาคช่องปาก การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทั้งในคลินิกทันตกรรม โรงเรียน และชุมชน เรียนรู้การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในชุมชน เรียนการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อดูแลส่งเสิรมสุขภาพช่องปากของประชาชน

จบสาขานี้ทำอะไร

ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุข

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง