เวชระเบียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน
(Bachelor of Science program in Medical record)

จุดเด่นของสาขาเวชระเบียน

สาขาเวชระเบียน คณะเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิต ที่ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในโรงพยาบาล ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาล  เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยาของมนุษย์ โรคและอาการของโรค สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยผู้เรียนสามารถให้รหัสโรคในผู้ป่วยทุกรายที่รักษาในโรงพยาบาล เพื่อใช้ข้อมูลรหัสโรคผู้ป่วยดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล

สาขานี้เรียนอะไร

จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องโรค สาเหตุของโรค อวัยวะและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อให้สามารถนำโรคมาเป็นรหัส และเรียนในวิชา สถิติ สถิตทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลด้านการเจ็บป่วย โรค และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

จบสาขานี้ทำอะไร

ทำงานให้ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ของโรงพยาบาล และมีโอกาสการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักเวชสถิต
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก