ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรม