เทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันเดียวที่ผลิตเจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม เรียนจบภายในสองปี และจบมาทำงานในห้องยาของโรงพยาบาลทุกระดับ ทำงานร่วมกับเภสัชกร  ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตยา  ดูแลคลังยา สามารถอ่านและจัดยาตามใบสั่งยาของแพทย์ ภายใต้เภสัชกร ทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆในโรงพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจร้านขายของชำ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน และการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยเข้าถึงประชาชนในชุมชน”

หมอยาน้อย เรียนน้อยแค่ 2 ปี จบมามีงานทำทันที

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ที่เป็นมืออาชีพทางด้านเภสัชกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรและการผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทราบถึงกลไกการทำงานของยา  เรียนด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาในโรงพยาบาลเพื่อให้มีปริมาณยาที่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย เรียนการอ่านใบสั่งยา และการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาให้ถูกต้อง  เพื่อให้คุณประกอบอาชีพเป็น “เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม” ได้อย่างมั่นใจและมั่นคง

จบสาขานี้ทำอะไร

ทำงานให้ห้องยาและคลังยาของโรงพยาบาล และทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมถึงการมีโอกาสเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง