เทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร และการผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทราบถึงกลไกการทำงานของยา เรียนด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาในโรงพยาบาลเพื่อให้มีปริมาณยาที่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย เรียนการอ่านใบสั่งยา และการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาให้ถูกต้อง เรียนในห้องปฏิบัติการ จากคณาจารย์ที่เป็นมืออาชีพทางด้านเภสัชกรรม

เรียนอะไรบ้าง

จบไปแล้วทำอะไร

สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ในสถานบริการ เช่นโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฏิบัติงานใน ห้องยา ห้องผลิตยา และคลังเวชภัณฑ์  สามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ช่วยเภสัชกรในโรงพบาบาลเอกชน ร้านขายยา หรือโรงผลิตยา

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

Scroll to Top