อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor  of  Sciences  (Occupational Health and Safety)

สาขานี้เรียนอะไร

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประเมินและจัดการความเสี่ยงทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม อุบัติเหตุ และการป้องกันเพลิงไหม้ การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจวัดความสว่าง ความร้อน ระดับเสียง ปริมาณสารเคมี และปริมาณจุลินทรีย์ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม และการวิจัย/นวัตกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน

เรียนอะไร

จบไปแล้วทำอะไร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด (จป.วิชาชีพ) เป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและบุคลากรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือผู้ช่วยนักวิจัยและนวัตกรรม พนักงานตรวจความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

Scroll to Top