งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ความเป็นมา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของมนุษย์ พื้นฐานของวัฒนธรรมที่สามารถสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนนั้น นอกจากจะแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจของชนในชาติแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และความสามัคคีในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้ ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นแบบแผน และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบไปด้วยศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม และเป็นมรดกตกทอดจากอดีตมาจวบจนปัจจุบัน ดังนั้น ภารกิจด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นภารกิจหลักหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ต่อยอด ส่งเสริม และพัฒนาให้ควบคู่หรือบูรณาการกับภารกิจหลักด้านอื่นๆ
สถาบันพระบรมราชชนก ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการจัดทำเป็นคำสั่งแต่งตั้ง ในคำสั่งอนุกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์  และโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยในสังกัด โดยให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อนึ่งในปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสต โดยกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การเห็นคุณค่า และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และประเทศ ด้วยการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์

กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาสาธารณสุขไทย” โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาสาธารณสุขไทย เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลชนะเลิศ เรื่องเข่งฮักรักษาใจ จาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องเสน จาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องขวัญ จาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top