การแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

วิชาที่เรียน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย โดยการแพทย์แผนไทยจะศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด ป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และการผลิตยาแผนไทย สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการนำเอาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมาร่วมกัน เพื่อหาวิธีการรักษาผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่จะมีเครื่องมือการรักษาบางอย่างที่แตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน

เรียนอะไรบ้าง

จบไปแล้วทำอะไร

ผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากสอบขึ้นใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีโอกาสทำงานในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) นักการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถไปประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบการด้านผดุงครรภ์ไทย ผู้ประกอบการด้านการนวดไทย และผู้ดำเนินการด้านเภสัชกรรมไทย เช่น การผลิตยา นำเข้ายาแผนไทย และร้านขายยาแผนไทย ในสายวิชาการสามารถไปเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top