ฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science program in Medical Emergency)

สาขานี้เรียนอะไร

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธีและแนวทางการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดพ้นจากอาการวิกฤติ หรือลดโอกาสการเสียชีวิต ก่อนถึงโรงพยาบาล รวมถึงการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดการเรียนการสอนควบคู่ทฤษฎีและการปฏิบัติด้วยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง มีการฝึกปฏิบัติด้วยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง มีการฝึกปฏิบัติด้วยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง มีการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริงกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเน้นการปฏิบัติงานในชุมชน และยังสามารถบูรณาการความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานได้

เรียนอะไรบ้าง

 

จบสาขานี้ทำอะไร

ปฏิบัติงานในแผนอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 เน้นการดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าถึงโรงพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าถึงโรงพยาล สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน สถานบันการแพทย์ต่างๆ หรือนักฉุกเฉินการแพทย์อิสระทั้งในและต่างประเทศ

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

Scroll to Top