ทันตสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ปี

สาขานี้เรียนอะไร

เริ่มเรียนในห้องปฏิบัติการทันตกรรม เรียนจริงกับยูนิตทำฟัน ห้องเอกซเรย์ฟัน  ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย โดยเน้นการเรียนการสอนให้รู้จักกายวิภาคช่องปาก การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทั้งในคลินิกทันตกรรม โรงเรียน และชุมชน เรียนรู้การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในชุมชน เรียนการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน

เรียนอะไรบ้าง

 
 

จบสาขานี้ทำอะไร

 
ทำงานในห้องทันตกรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เราจัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน โอกาสทำงานในกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นักวิชาการทันตสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนด้านสาธารณสุข

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Scroll to Top