คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เริ่มก่อตั้งในปี 2494 ต่อมาถูกจัดตั้งตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 และ มาตรา 35 จึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างบริหารงานระดับคณะและระดับวิทยาลัยวันที่ 5 เมษายน 2562 ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 9 วิทยาเขตกระจายตามภูมิภาคของประเทศไทย มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรามีความภูมิใจในการผลิตบุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ๑ คัน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

Previous
Next

PHAS Channel

PHAS Gallery

Scroll to Top