คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เริ่มก่อตั้งในปี 2494 ต่อมาถูกจัดตั้งตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 และ มาตรา 35 จึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างบริหารงานระดับคณะและระดับวิทยาลัยวันที่ 5 เมษายน 2562 ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 9 วิทยาเขตกระจายตามภูมิภาคของประเทศไทย มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรามีความภูมิใจในการผลิตบุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นภูมิลำเนาตนเอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรตามเขตชนบทที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

Previous
Next

📢 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

PHAS Update

PHAS Video

PHAS Gallery

Scroll to Top