คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เริ่มก่อตั้งในปี 2494 ต่อมาถูกจัดตั้งตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 และ มาตรา 35 จึงจำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างบริหารงานระดับคณะและระดับวิทยาลัยวันที่ 5 เมษายน 2562 ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 9 วิทยาเขตกระจายตามภูมิภาคของประเทศไทย มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรามีความภูมิใจในการผลิตบุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น

Previous slide
Next slide

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๖

[ivory-search id="8737" title="AJAX Search Form"]

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2567

PHAS Channel

Wisdom for community

Scroll to Top