การแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วิชาที่เรียน

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานความรู้ในวิชาพื้นฐานทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับการศึกษาแนวทางการรักษา และดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยแนวทางการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษาด้วยหัตถการต่างๆทางการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรประเภทในการบำบัดรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงการวางแผนกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

เรียนอะไรบ้าง

จบแล้วทำอะไร

ผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากสอบขึ้นใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีโอกาสทำงานใน
กระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย) หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้ เพื่อทำงานในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสายวิชาการสามารถเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาสูตรยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลและดำเนินการในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการดำเนินกิจการกลุ่มสุขภาพ ความงาม และขออนุญาตผลิตยา นำเข้า สามารถขายยาสมุนไพรประเภทต่างๆ

 Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Scroll to Top