ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation

สาขานี้เรียนอะไร

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริงทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เรียนการช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยาจิตวิทยาทั่วไป เภสัชวิทยาพื้นฐาน การยกและเคลื่อนย้าย การดูแลผู้ป่วยเฉพาะกรณี การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุและสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย  เนื้อหาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเข้มข้น ยึดหลักสากลในส่วนของภาคปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนได้ทำจริง ใช้อุปกรณ์จริง เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง  

เรียนอะไรบ้าง

 

 

จบสาขานี้ทำอะไร

ทำงานที่ท้าทายและอาศัยการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ปฏิบัติงานในแผนอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล ศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการ 1669 ดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าถึงโรงพยาบาล ณ.จุดเกิดเหตุ ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าถึงโรงพยาล  และในโรงพยาบาล ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน สถานบันการแพทย์ต่างๆ หรือนักฉุกเฉินการแพทย์อิสระใน เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Campus ที่เปิดเรียนหลักสูตรนี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Scroll to Top