เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

00. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที52-61_Page_001
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)​
ฉบับปี 2552-2561
00. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที_Page_001
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)​
ฉบับปี 2558-2561
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่_Page_001
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)​
ฉบับปี 2563-2566

แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 (EdPEx) ประจำปีการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญ และรายชื่อ ตามเกณฑ์ EdPEx

เอกสารบรรยาย

25660131_EdPEx_บรรยาย PHAS_Cat.1-6_Page_01
25660131_EdPEx
25660131_EdPEx_บรรยาย PHAS_Cat.1-6_Page_01
25660131_OP_EdPEx

องค์ประกอบภาพรวม

EdPEx ภาพรวม_OP_for PI_Page_001
องค์ประกอบ EdPEx ภาพรวมของสถาบัน
00. 30032565_new_EdPEx ภาพรวม_Page_01
องค์ประกอบ EdPEx ภาพรวมของคณะฯ
0000. 20072565_EdPEx OP_หมวด 1-7_Page_004
องค์ประกอบ EdPEx ภาพรวม
หมวดที่ 1-7

คำศัพท์ EdPEx

คำศัพท์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

ศัพท์เกณฑ์ EdPEx หมวด 1-7

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 1 การนำองค์กร (Leadership System)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 3 ลูกค้า (Customer)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดความรู้ (Measurement Analysis and KM)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 5 บุคลากร (Workforce)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 6 กระบวนการทำงาน (Work Process)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 7.1 ผลลัพธ์ (Result)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 7.2 ผลลัพธ์ (Result)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 7.3 ผลลัพธ์ (Result)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 7.4 ผลลัพธ์ (Result)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

คำศัพท์น่ารู้ EdPEx หมวดที่ 7.5 ผลลัพธ์ (Result)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรูปแบบ  >> PDF <<

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์หมวด 1-6 และหมวด 7

แบบสอบถาม

Scroll to Top