ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผสานความรู้สู่ชุมชน พัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปณิธาน

มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ชั้นนำของอาเซียน”

พันธกิจ

(๑) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(๒) วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำ

ความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

(๓) พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

(๔) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(๕) บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

Philosophy

Integrate education management and knowledge into the community. Develop quality workforce to provide health services with humanistic care.

Aspiration (Goal)

Produce graduates with knowledge and ability to work in the community with humanistic care

Vision

Be a leading institute for community health education in ASEAN.

Mission Statements

(1) Produce quality graduates with morality, ethics and who are self-motivated indepentdent learners.

(2) Conduct and support research and innovation to create a body of knowledge to benefit social development. This research will be recognized nationally and internationally.

(3) Develop personnel and provide academic services to society by focusing on cooperation with the community.

(4) Promote and maintain arts and culture among students and faculty members.

(5) Provide medical care and public health services to local community.

Scroll to Top