NEWS & ACTIVITIES

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีนโยบาย
“งดการรับ การให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด”
จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ในทุกโอกาส
ขอให้แสดงความปราถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อออนไลน์ หรือทำกิจกรรมอาสาแทน
เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
Scroll to Top