พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2564

เพลง ลูกเหลืองฟ้า ช่อการบูร

บทเพลงที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจ ATK

ก่อนวันซ้อมรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และวันรับจริง

*สำหรับนักศึกษา

รายงานผลการตรวจ ATK

ก่อนวันซ้อมรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และวันรับจริง

*สำหรับแขกผู้มีเกียรติ/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/อาจารย์

ติดต่อ :

ผู้ประสานงานข้อมูล ATK คณะพยาบาลศาสตร์
1.ดร.วารุณี มีเจริญ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 095-746-6681
2.ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โทร.095-9543-854
ผู้ประสานงานข้อมูล ATK คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
1.ดร.ภัคณัฐ วีรขจร ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โทร.097-358-9549
2.คุณรสริน สุขคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร.080-047-7344
ผู้ประสานงานข้อมูล ATK แขกผู้มีเกียรติ
นางหทัยรัตน์ เศรษฐวนิช  กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์   โทร.083-021-0432
Scroll to Top